Stayble genomför en företrädesemission
Teckna till och med den 12 april 2023
00
Dagar
:
00
Timmar
:
00
Minuter
:
00
Sekunder
Teckna här
Scrolla

Utvecklar två behandlingar mot ryggsmärta

Stayble Therapeutics är ett läkemedelsföretag som utvecklar injektionsbehandlingar mot kronisk rygg- och bensmärta.
Behandlar roten till smärtan

Med en injektion av Staybles behandling - STA363, behandlas grundorsakerna till smärtan som antas ges en livslång effekt med minimal rehabilitering.

Stayble Therapeutics behandling kan erbjuda ett prisvärt, snabbt och enkelt alternativ för de miljontals människor med kronisk smärta som inte svarar på smärtstillandepreparat eller fysioterapi.

En kandidat - två affärsmöjligheter
Genom att använda samma kandidat, STA363, i två separata projekt som riktar sig mot degenerativa disksjukdomar (DDD) respektive diskbråck (LDH), har Stayble avancerat till en position i framkant när det gäller injektionsbaserade, minimalt invasiva behandlingar för kronisk ländryggssmärta.
Degenerativa disksjukdomar behandlade med STA363
Frisk disk
Degenerativ disk
Disk behandlad med STA363
Diskbråck behandlad med STA363
Frisk disk
Diskbråck
Disk behandlad med STA363
Vad gör STA363 unikt?

Investera i Staybles företrädesemission

Stayble genomför en företrädesemission om högst 19.781.320 aktier. Vid fullteckning erhåller Stayble cirka 35,2 MSEK, före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 är registrerad som aktieägare i Stayble är berättigad till en (1) teckningsrätt per varje befintlig aktie. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nyemitterade aktier.

Priset per aktie i emissionen är 1,78 SEK per ny aktie.
*Styrelsens beslut om kapitaliseringen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 16 mars 2023
Viktiga datum
24 mars – 12 april

Teckningsperiod

1,78 SEK

Pris per aktie

35,2 MSEK

Emissionsvolym

Viktiga datum
24 mars – 12 april

Teckningsperiod

1,78 SEK

Pris per aktie

35,2 MSEK

Emissionsvolym

VD och medgrundaren, Andreas Gerward har ordet

Vad som först lockade mig med Stayble – och som fortfarande fascinerar mig – är enkelheten i behandlingen. En injektion av vår läkemedelskandidat STA363 kan potentiellt inte bara minska symptomen av degenerativ disksjukdom och kroniskt diskbråck utan också lösa problemet som orsakar smärtan. Smärtankan vara outhärdlig och tvinga människor som borde njuta av de bästa åren i sina liv att få det svårt att gå till jobbet och leva ett normalt liv. Det är dessutom mycket kostsamt för samhället både i form av direkta sjukvårdskostnader och i samhällskostnader.

Läs mer

Den genomsnittliga patienten är mellan 30 och 50 år gammal. Att hjälpa dem att återfå sin livskvalitet och kunna bli en del av arbetskraften igen borde vara angeläget för hela samhället. De nuvarande icke-kirurgiska behandlingsmetoderna kan i bästa fall lindra smärtan, men behandlar inte problemet i sig. I värsta fall skrivs starka opioider ut för att lindra smärtan med risk för beroende, missbruk och död.

Genom att bredda användandet som en behandlingsmetod för kroniskt diskbråck kan vi inte bara hjälpa fler människor, utan också nå en större marknad och sprida risken för våra investerare.

Med större marknadspotential och positiva resultat från tidigare studier ser vi fler möjligheter att öka värdet för våra aktieägare när våra behandlingsmetoder utvecklas för att nå marknaden och patienterna. Breddningen sprider även risken i bolaget då behandling av diskbråck och degenerativa disksjukdomar bygger på skilda verkningsmekanismer som fungerar oberoende av varandra.

Läkemedelskandidaten är lika enkel som behandlingen. Eftersom den är baserad på en känd, kroppsegen småmolekyl är den billig att tillverka, enkel att hantera och hållbar under långa perioder – i rumstemperatur håller varje dos minst tre år. Att använda ett en känd substans minskar också kraftigt de många risker som förknippas med att utveckla nya läkemedel både när det gäller möjliga biverkningar farmakologiska egenskaper och tillverkningsprocessen. Med ett starkt patentskydd som ger oss exklusivitet på alla relevanta marknader fram till 2040 gör vi oss nu redo att gå in i kommersiellt partnerskap för att ta vår genombrottsbehandling hela vägen till patient.

Partnerskapet kan bestå av ett uppköp, att ingå licensavtal och/eller att starta joint ventures. Vi gör oss nu redo för att hitta den partner som kan hjälpa oss att ta Staybles nya läkemedelskandidater tillmarknaden så effektivt som möjligt och skapa den bästa möjliga utvecklingen för våra aktieägare.I detta avgörande skede i Staybles utveckling bjuder vi in er till att investera i framtiden för injektionsbaserade behandlingar mot rygg och bensmärta.

Med kapitaltillskottet kan vi finansiera genomförandet av en fas 1b-studie inom indikationen kroniskt diskbråck, slutföra vår pågående fas 2b-studie inom indikationen degenerativ disksjukdom, förbereda Bolaget för ett framgångsrikt partnerskap och tillföra rörelsekapital som räcker till och med det första halvåret 2024. Som investerare kan du göra oss sällskap i vårt uppdrag att förbättra miljontals liv.
Andreas Gerward
VD, Stayble Therapeutics AB
Andreas Gerward
VD, Stayble Therapeutics AB

Dokument

Prospekt
Ladda ner
Teaser
Ladda ner
Bokslutskommuniké 2022
Ladda ner
Rapportkommentar
Ladda ner
Vägen framåt

Samma kandidat, STA363, används i två separata projekt.

Framåt kommer Stayble att utforska potentiella samarbeten med strategiska partners, kopplat till DDD, som kan hjälpa bolaget att slutföra en fas III-studie och vägleda hela vägen till marknadsgodkännande. Samtidigt inleder Stayble klinisk utveckling av LDH.

Diskogen ländryggssmärta

2023

Q1

Q1

Förberedande möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och vetenskaplig rådgivning med
Läkemedelsverket

H1

H1

Utöka ledningsgruppen med en medicinsk chef

H2

H2

Intensiva partnerskapdiskussioner

Q4

Q4

Presentation av topline-resultat från fas 2b-studien

2024

Q1

Q1

Presentation av finala studieresultat fran fas 2b

H1

H1

Djupgående partnerskapsdiskussioner baserade på fas 2b-data

H1

H1

Uppföljande möten med FDA och dess europeiska motsvarighet EMA

H2

H2

Förberedelser inför fas 3-studie i partnerskap

Lumbalt diskbråck

2023

Q1

Q1

Myndigheter godkänner genomförande av fas 1b-studie

Q3

Q3

Första patienten rekryteras i fas 1b-studien

2024

Q1

Q1

Sista patienten rekryteras i fas 1b-studien

H1

H1

Presentation av topline-resultat från fas 1b-studien

H2

H2

Presentation av finala studieresultat från fas 1b

H2

H2

Rådgivande möte med FDA och/eller EMA

Följ oss på sociala medier för att få uppdateringar om emissionen

Att teckna aktier

Jag har aldrig tecknat aktier eller units i en företrädesemission förut. Hur gör jag?

Om du inte äger aktier i Bolaget sedan tidigare 

Om du inte äger aktier i Bolaget sedan tidigare fungerar teckningen precis som vid en listningsemission, vilket innebär att du skickar in en anmälan för de antal aktier eller units du vill teckna. Om du blir tilldelad aktier eller units i företrädesemissionen kommer du att få en avräkningsnota (faktura) via email efter att teckningstiden är avslutad, som behöver betalas innan vi kan leverera nya värdepapper till dig.

Teckning sker via:
https://minasidor.nordic-issuing.se/

Om du äger aktier i Bolaget sedan tidigare

Är du befintlig aktieägare i Bolaget sedan innan har du företrädesrätt som du kan välja att utnyttja för att teckna nya aktier eller units i Bolaget. Företrädesrätten anges genom att du tilldelas teckningsrätter för de aktier som du har sedan innan. Du kan välja att utnyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier, låta teckningsrätterna förfalla alternativ sälja teckningsrätterna.

Det finns tre olika sätt att teckna på om du har företrädesrätt:

1. Via banken

Detta gäller alltid dig som har dina tecknings- eller uniträtter på annan kontotyp än ett VP-konto, dvs. på värdepappersdepå, ISK (investeringssparkonto) eller KF (kapitalförsäkring), oavsett antal teckningsrätter du vill utnyttja för att teckna nya värdepapper. När du tecknar via banken skickar du inget underlag till Nordic Issuing, utan all kontakt sker med banken. Du ska alltså kontakta din bank direkt för att göra din teckning.

2. Via emissionsredovisning

Äger du aktier i Bolaget sedan innan, som förvaras på ett VP-konto/servicekonto (konto som börjar med tre nollor), kommer du få ett inbetalningskort med information hemskickat till dig. På detta finns ett angivet belopp samt betalningsreferens som måste anges när betalningen görs. Betalningen görs via Bankgiro till Nordic Issuing, som efter inkommen betalning konverterar dina teckningsrätter till det antal värdepapper du är berättigad. Ingen anmälningssedel skickas till Nordic Issuing, utan inbetalningen via Bankgiro med angiven betalningsreferens räknas som anmälan. Anmälan genom betalning i enlighet med emissionsredovisning ska enbart göras om du önskar nyttja samtliga rätter som du tilldelats i samband med företrädesemissionen. Önskar du nyttja ett annat antal rätter än som anges på emissionsredovisningen ska alternativ tre (3) nedan användas.

3. Via anmälningsformulär med stöd av teckningsrätter

Om du inte önskar nyttja hela ditt innehav som framgår på den förtryckta emissionsredovisningen så ska teckning med stöd av teckningsrätter ske via Nordic Issuings plattform
https://minasidor.nordic-issuing.se/. Samtidig betalning ska erläggas enligt anvisningar på plattformen. Anmälan är bindande.

Viktigt att notera är att rätterna måste befinna sig på ett VP-konto om du önskar teckna värdepapper genom att skicka in en anmälningssedel med stöd av rätter. VP-kontot anges som referens vid inbetalningen. Ett VP-konto kännetecknas av att det alltid, utan undantag, börjar med minst tre nollor (000).

Hur gör jag för att teckna fler värdepapper utöver de tecknings-eller uniträtter jag redan tilldelats?

Om du vill teckna fler värdepapper utöver det som ditt befintliga innehav berättigar dig till kan du antingen;

1. Göra en teckning utan företrädesrätt via din bank.
2. Göra en teckning utan företrädesrätt via:
https://minasidor.nordic-issuing.se/

Om emissionen skulle bli övertecknad har du som tecknat dig med och utan företrädesrätt större chans att erhålla företräde vid tilldelning. Detta kräver dock att teckningen med och utan företrädesrätt sker via samma bank/förvaltare.  

Jag vill vara 100 procent säker på att jag får alla de aktier eller units jag vill teckna för, fast jag inte har tecknings- eller uniträtter för alla. Hur gör jag?

Du kan köpa rätter på den marknadsplats där aktien handlas. Om du köpt fler teckningsrätter gör du en anmälan med stöd av teckningsrätter genom ett av ovanstående tillvägagångssätt.

Ordlista

Teckningsrätt (TR)

En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris. Om du har aktier i ett bolag sedan tidigare får du teckningsrätter när bolaget gör en nyemission (också kallat förträdesemission). Dessa teckningsrätter ger dig en företrädesrätt att teckna nya aktier i bolaget. Det kan förekomma handel av teckningsrätter.

Finansiellt instrument

Ett finansiellt instrument är en typ av värdepapper som är avsett för handel på en marknadsplats. Det kan vara till exempel aktier, obligationer, konvertibler, teckningsoptioner etc.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska eller digitala dokument med ett värde. Begreppet används ofta för instrument som aktier, fonder, derivat och obligationer.

Betald tecknad aktie (BTA)

BTA är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission innan det nya aktiekapitalet registrerats. BTA konverteras automatiskt till aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd. BTA kan vara föremål för handel på marknadsplatsen.

Likviddag

Likviddag är detsamma som betalningsdag. Det är denna dag som likviden för din teckning ska vara oss eller banken tillhanda.

Euroclear Sweden AB

Euroclear Sweden AB är Sveriges värdepapperscentral och erbjuder en rad tjänster inom värdepappershantering som underlättar bolagens administration. Alla bolag som noteras på en marknadsplats måste ansluta sig till Euroclear och att ansluta sig innebär att bolagets aktiebok övergår till Euroclears ansvar. Att ansluta sig till Euroclear innebär att ägarna i bolaget kan se sina aktier på sina depåer i sin bank.

Första dag för handel

Första dag för handel är första dagen som det är möjligt att lägga köp- och säljordrar i ett värdepapper på börsen.

Sista dag för handel

Sista dag för handel är sista dagen som det är möjligt att lägga köp- och säljordrar i ett värdepapper på börsen.

Utbokning/leverans av värdepapper

Innebär att vi överför värdepapper från vårt konto till ett konto som ägs av din bank, din bank överför sen i sin tur värdepapperna till din depå (ISK eller dylikt) hos dem.

Emission

En emission genomförs för att tillgodose ett bolags kapitalbehov, detta kan genomföras genom olika typer av emissioner exempelvis företrädesemission, riktad emission eller spridningsemission. En emission innebär i korthet att bolaget ger ut fler aktier som tecknas och betalas av nya investerare eller av befintliga aktieägare. På så sätt får bolaget in kapital för att tillgodose kapitalbehovet.

Investeringssparkonto (ISK)

ISK är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året. Schablonskatten baseras på statslåneräntan.

Kapitalförsäkring (KF)

KF är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året. Schablonskatten baseras på statslåneräntan. På en KF kan du välja en utbetalningstakt om du tillexempel har gått i pension och du kan även välja förmånstagare vid bortgång.

Depåkonto

En värdepappersdepåär ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder, tillskillnad från ISK och KF behöver du vid innehav på en depå, betala skatt för varje försäljning du gör med vinst.

VP-konto/Servicekonto

Ett värdepapperskonto är ett konto som är direktregistrerat i den svenska värdepapperscentralen (Euroclear), på det kan du förvara diverse värdepapper. Ett VP-konto/Servicekonto börjar alltid med tre nollor (000) och består av totalt tolv siffror.

Teckningstid

Teckningstiden är den tidsperiod det går att teckna i olika typer av emissioner, när teckningstiden är avslutad kan du inte lägre anmäla din teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen är den dag som du behöver vara registrerad aktieägare för att få ta del av exempelvis kontant utdelning eller rätt att delta i en emission.Observera att affärer med värdepapper på marknaden går igenom två (2) bankdagar efter affären är gjord, vilket innebär att du måste köpa aktier senast två (2) bankdagar innan avstämningsdagen för att vara en registrerad aktieägare på avstämningsdagen.

Marknadsplats

Det finns två olika sorters finansiella marknadsplatser där köpare och säljare möts, exempel på detta är börser och handelsplattformar (MTF). Börser (eller reglerad marknad som det också kallas) ställer högre krav på företagen vars aktier ska handlas på börsen än vad handelsplattformarna gör, vilket i sin tur leder till en mer reglerad marknad. Exempel på börs: Nasdaq Stockholm. Exempel på MTF: Nasdaq First North Growth Market eller Spotlight Stock Market.

Emissionsinstitut

Ett emissionsinstitut ansvarar för planering, hantering och genomförande av emissioner. Emissionsinstitutet sköter framför allt de administrativa och tekniska uppgifterna i Euroclear Sweden AB (värdepapperscentralen) men kan även hjälpa till med exempelvis projektledning kring olika emissioner. Ett emissionsinstitut behöver tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva verksamhet samt särskilda avtal med Euroclear för att vara emissionsinstitut.

Avräkningsnota

En avräkningsnota är en specifikation på köpta eller sålda värdepapper. Avräkningsnotan ska innehålla information om vem som köpt aktierna, till vilken kurs, datum för transaktionen samt totalt investerat belopp. Det ska även framgå information om det bolag som tecknaren köpt aktier i. En avräkningsnota är att likställa med en faktura.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.
Anpassa urval
Acceptera

Jag vill teckna aktier med stöd av teckningsrätter

Annan bank

I det fall att du har dina aktier hos annan bank än Nordnet och Avanza behöver du kontakta din bank för att göra din teckning via din bank.

Olika banker har olika tillvägagångssätt. Hos de flesta banker kan du logga in på internetbanken för att teckna men om du inte hittar detta så rekommenderar vi att du ringer din rådgivare eller kundservice.

Att ha teckningsrätt

Är du befintlig aktieägare i bolaget sedan innan har du företrädesrätt som du kan välja att utnyttja för att teckna nya aktier bolaget.

Företrädesrätten anges genom att du tilldelas teckningsrätter för de aktier som du har sedan innan. Du kan välja att utnyttja teckningsrätterna för teckning av nya aktier, låta teckningsrätterna förfalla alternativ sälja teckningsrätterna.

Att teckna i en företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Läs mer här: https://nordic-issuing.se/article/faq-foretradesemission/
Jag vill teckna aktier utan stöd av teckningsrätter

Done!

Now you can clone this project and reuse the form.
Clone
Oops! Something went wrong while submitting the form.